طالع بینی ازدواج

 
     
 
 
 

جدی

Dec 22 . Jan 19

مرد « دی » زن

میزان

Sep 23 . oct 22

مرد « مهر » زن

 سرطان
Jun 22 . Jul 22
مرد « تیر » زن
 حمل
Mar 21 . Apr 20
مرد « فروردین » زن
دلو
Jan 20 . Feb 18
مرد « بهمن » زن
عقرب
Oct 23 . Nov 21
مرد « آبان » زن
اسد
Jul 23 . Aug 23
مرد « مرداد » زن
 ثور

Apr 21 . May 20

مرد « اردیبهشت » زن
حوت
Feb 19 . Mar 20
مرد « اسفند » زن
قوس
Nov 22 . Dec 21
مرد « آذز » زن
سنبله

Aug 24 . Sep 22

مرد « شهریور » زن
 جوزا

May 21 . Jun 21

مرد « خرداد » زن
 
 
     
 

صفحه اصلی

 

 


 
 

ایرالینک مسئول محتوای سايت های ديگر نيست| ثبت سایت | تماس با ما 

Iralink © 20014