متولدین سال گربه

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال گربه

   
 

» افراد مشهور متولد سال گربه  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال گربه  

   
 

» متولدين ماه هاي سال گربه

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال گربه  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال گربه  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال گربه  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال گربه  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال گربه  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال گربه

 
 

 

موجودي لطيف
 

اين نماد را در ويتنام،‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند؛ حال گربه باشد يا خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روي چهار دست و پاي خود فرود مي آيند. متولدان سال گربه شادترين انسان ها و اشخاصي خوش ذوق، اهل معاشرت، عاقل،‌بردبار و كمي بلند پرواز هستند كه هنگام برخورد با ديگران شرافتمندانه رفتار مي كنند. هيچ كس نمي تواند آنها را دست كم بگيرد؛ زيرا همراهان خوبي هستند و مي دانند چگونه و كجا به درد آدم بخورند.

اما به مصداق مثلي،‌ « گل بي خار كجاست » و اتفاقاً متولدان سال گربه انساني هايي سطحي هستند و اين بدان معناست كه ويژگي هاي خوب آنان نيز ظاهري و سطحي است.

گربه دوستدار جمع و جمع نيز دوستار گربه است. او موجودي زود جوش است و بودن در كنار ديگران را بسيار دوست دارد؛ اما گاهي غيبت و شايعه پراكني مي كند و در نهايت زيركي، نكته سنجي و دقت اين كار را انجام مي دهد. در اصل،‌ گفت و گوي درباره حقايق كاملاً ناخوشايند، براي او كار دشواري است.

گربه ها عاشق ضيافت هستند و به حخاطر سليقه بي نظيرشان،‌ اغلب داري خانه هاي زيبايي مي باشند. آنها دنيا پرست و گاه خود آرا و فخر فروش هستند. خانم گربه ها به نشان دادن تربيت و فرهنگ معلومات جديد خود، علاقه عجيبي دارند؛‌ تنها اب اين انگيزه كه در آن زمينه مشخص خودي نشان دهند و در اين راه، ممكن است مسائل ديگري را كه از اهميت بيشتري بر خوردارند، ناديده بگيرند.

گربه به سادگي برانگيخته و خشمگين نمي شود. او آرام، خونسرد و صلح جو است. و بيشتر خود را احساساتي نشان مي دهد تا اين كه واقعاً حساس باشد. امور شخصي و خصوصي بيش از مشكلات بزرگ اجتماعي او را متاثّر مي كند و حتي مي توان گفت كمك گربه هم از قحطي،‌جنگ و فاجعه هاي ديگر انساني نمي گريزد، مگر آن كه زندگي خودش در معرض اين خطرات واقع شود كه در آن صورت، شيرازه زندگيش از هم مي پاشد و آن قدر تحملش كم مي شود كه ممكن است تن به مرگ بسپارد. اين حيوان خيلي زود به گريه مي افتد اما به همان سرعت هم آرام و قرار پيدا مي كند. خانم گربه ها از حالت افسردگي و رواني خود به عنوان كار آمد ترين حربه براي جلب نظر و محبت ديگران سود مي برند.

گربه ها محافظه كارند و از هر آن چه كه آرامش زندگي شان را بر هم بزند يا ريگ كفش و اسباب دردسرشان شود؛ بيزارند. نياز نها به حفظ آسايش و امنيت زندگي، بسيار بيش از ديگران است.

از آن جا كه گربه محتاط و شايد هم كمي ترسو كم روست، هيچ گاه مسؤوليت انجام كاري را نمي پذيرد مگر آن كه از پيش سبك و سنگينش كرده و تمام جوانب ان را در نظر گرفته باشد. همين خصلت است كه ديگران آن را در گربه مي پسندند و مي كوشند در امور مهم خود با او رايزني كنند.

گريه نماد موفقيت در كسب و تجارت است و معمولا به عنوان تاجري زيرك كه هر كس با او قرارداد كسب و كار امضا كند، نمي تواند از زير بار ان شانه خالي كند شناخته مي شود. پيش بيني هاي او اغلب درست است و سود و منفعت را بو مي كشد. گربه به ظاهر بسيار آرم و متين و قابل اعتماد به نظر مي رسد؛ اما در حقيقت، به شدت اهل ساخت و پاخت است. استعداد او در عرصه رقابت هاي تجاري مانند خريد و فروش اشياي عتيقه - كه به شم اقتصادي نياز دارد به خوبي آشكار و شكفته مي شود. پرداختن به فعاليت هاي سياسي و حقوقي،‌ امكان بهره مندي از يك زندگي راحت، بدون تشويش خاطر و مطابق ميل را براي گربه مهيا مي كند.

خانم گربه ها در تمام مشاغلي كه نياز به ذوق، سليقه، درك اجتماعي و برخورد خوب دارد، مي درخشند. سياستمدارني كه طالب پيشرفت هستند، بهتر است با خانم هاي متولد سال گربه ازدواج كنند؛ زيرا آنان تيز بين، نكته سنج، خردمند و راز دار هستند و در عين حال كدبانو هاي برازنده اي هستند كه با بودن در كنار همسرانشان باعث افزايش شهرت آنان مي شوند. خانم گربه ها از اين كه طرف توجه اطرافيان خود قرار بگيرند، لذت مي برند.

اگر چه گربه نسبت به منسوبان خود دلسوز، فداكار، مهربان، صميمي و صادق است و به راحتي به دوستان نزديكش كمك مالي مي كند؛ اما در واقع، چندان پاي بند خانواده نيست و اغلب با پدر و مادر و فرزندانش احساس بيگانگي بيشتري مي كند، تا با دوستان برگزيده خود.

خانم گربه ها تا زماني كه مطرح باشند، وظايف مادرانه خود را به خوبي انجام مي دهند، اما اين غريزه در آنها بسيار ضعيف و تا حدي ساختگي است.

گربه به آساني با بز كنار مي آيد و براي ذوق هنري و روح هنرمندانه او ارزش بسيار قائل است. او به دنبال وجوه اشتراك مي گردد و بوالهوسي هاي بز چندان آزرده اش نمي كند.

سگ درستكار و خوك حساس و نكته سنج نيز به راحتي با گربه كنار مي آيند؛ اما خروس و موش سر سازگاري با گربه ندارند و بهتر است مثل جن و بسم الله از يك ديگر دوري كنند.

روابط كاري و عاشقانه گربه با بر همواره آكنده از التهاب و تشنج است. گربه خويشاوند و هم نژاد ببر است و چون حيله هاي او را مي شناسد، حناي ببر پيش او رنگ ندارد و مي كوشد از درد سر و گرفتاري پرهيز كند.

زندگي گربه، در صورتي با آرامش و آسايش دلخواهش سپري مي شود كه با حوادث پيش بيني نشده، مهيج، شگفت انگيز و خانمان بر انداز رو به رو نشود. او ا از جنگ ها، انقلاب ها و حوادث طبيعي باكي نيست؛ زيرا اصولاً برا ناملايمات آفريده نشده است و اگر با ناكامي و شكست رو به رو شود، ه بسا كه ديوانه شود و خودكشي كند. ترك اصول اخلاقي راي او به مراتب آسانتر از قبول شكست است.

مردم شرق دور، گربه ( با خرگوش ) را موجودي مشكوك و غير قابل اعتماد مي دانند. آنها بر اين باورند كه ساحره ها و جادوگران خود را به شكل گربه در مي آورند. در اروپا قرون وسطي گربه ها را به گناه ارتباط با شيطان، زنده در آتش مي سوزاندند. اين باورها دور از حقيقت و خرافي است؛‌ زيرا از سوي ديگر، مي بينيم كه در مصر باستان گربه ها مثل خدايان پرستش مي شدند.

باري، كوتاه سخن آن كه گربه خواه معبود باشد، خواه شيطان و يا هيچ كدام از اين ها، نمي توان اين واقعيت را از نظر دور داشت كه همواره هاله اي از رمز و اسطوره سيماي گربه را در بر گرفته و پرده اي سحرآميز پيش روي او كشيده است.

در پايان بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گربه به ظاهر ضعيف، ممكن است به آساني به موجودي قدرتمند و خوف انگيز تبديل شود.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال گربه

 
 
 
 

 

 گربه ها يكه تازان عرصه سياست بوده اند. فيدل كاسترو (كسي كه نمي توان منكر كارآيي سياسي او شد)، رئيس جمهور تروخيلو، ملكه ويكتوريا، استالين، دومديسي و رئيس جمهور بورقيبه همگي در سال گربه متولد شده اند.

فلاسفه و پيشوايان مذهبي مانند مارتين لوتركينگ، كنفسيوس و مالكوم ماگريدج نيز متولد سال گربه بوده اند.

اما بر خلاف قول مشهور، ماري آنتوانت، آن بولين، اواپرون يا گاريبالدي بي شك تحت نفوذ نماد ديگر متولد شده بودند. آنان شخصيت هايي برتر داشتند.

از ديگر گربه ها مي توان به:
پيراندلو، اينشتاين، اورسون ولز، توسكاني ني، فيلد مارشال سليم، آرتور ميلر، استاندال و ژرژسيمون اشاره كرد.

 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال گربه

 
 
 
 

 

مانكن، خياط، طراح لباس، دكوراتور داخلي، عتيقه فروش، مسؤول پذيرش، مغازه دار، صاحب دارو خانه، داروساز يا متخصص زيبايي، مشاور حقوقي، وكيل دعاوي، دفتردار اسناد رسمي، قاضي، كارگزار بورس، دلال يا سفته باز، نماينده سياسي، سفير كبير، مسافرخانه دار.

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال گربه

 
 
 
 

گربه وحشي! او اغلب چنگ مي زند.

فروردين

گربه ملوس! او كنار آتش مي خوابد و چنگ نمي زند.

ارديبهشت

گربه ولگرد و نا آرام! او به دنبال خطر مي رود.

خرداد

گربه ناز پرورده! او به بي كاري و بي هدفي خود اهميتي نمي دهد. او ناز و دوست داشتني و كمي وارفته است.

تير

گربه ببر صفت! او در نگاه اول آرام به نظر مي رسد؛ اما مراقب پنجه هايش باشيد!

مرداد  

گربه عاقل! او به خوبي مي تواند از عهده كارها بر آيد.

شهريور

گربه چاپلوس! او كمي غمگين و ماليخوليايي، و داراي حالتي زنانه است. گربه متولد مهر جذاب و مورد علاقه خانم هاست.

مهر

گربه افسونگر! مراقب سحر و افسون او باشيد!

 آبان

گربه نابغه! او بهترين و متعادل ترين گربه هاست.

 آذر

گربه بازيچه افسوس گذشته! او خشك ترين و غير اجتماعي ترين گربه هاست.

دي

گربه دستكار و فداكار! دوست فوق العاده است و بايد نويسنده شود.

بهمن

گربه، گربه، گربه! بله، گربه ضرب در سه. همنشيني با او، در جمع دوستان، واقعا لذت بخش است.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال گربه

 
 
 
 

اگر چه خانم گربه موجود آرامي است؛ اما هميشه در انديشه خوردن موش است. موشي كه سرش بوي قرمه سبزي ندهد، از اين رابطه حذر مي كند.

موش

امكان پذير است. اين دو براي هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و كمي بد اخلاق است!

گاو

اين رابطه تا اندازه اي پيچيده است؛ ولي اين دو يك ديگر را به خوبي درك مي كنند. خانم گربه مي داند چگونه با ببر راه بيايد.

ببر

چرا كه نه؟ البته اگر هر دو عاقل و بالغ باشند!

گربه

زوج بسيار خوبي هستند. گربه از امتيازات اجتماعي و نكته سنجي خاصي برخوردار است كه حس جاه طلبي اژدها را اقناع مي كند.

اژدها

اوه... شايد بله... البته تا زماني كه مار آرامش خود را از دست ندهد. پايان خوشي در انتظار مار نيست.

مار

رابطه بسيار خوبي است. گربه در خانه اي راحت و در جمع دوستان و نزديكانش به سر خواهد برد و همين براي او كافي است.

اسب

چرا كه نه؟ اگر گربه كمي پولدار و برخوردار باشد- حتي اگر عاشق يك ديگر نباشند- دوستان خوبي براي هم خواهند بود.

بز

يك خانه ييلاقي كوچك و زيبا باعث مي شود ميمون چشمش را به روي خيلي از چيزها ببندد!

ميمون

هرگز امكان پذير نيست. زياده روي هاي خروس- حتي اگر مهم نباشد- گربه را عصباني خواهد كرد.

خروس

بله، اگر چه ديوانگي است. خانم گربه، خانه اي آرام و خير خواهي را براي سگ به ارمغان خواهد آورد.

سگ

تا زماني كه خانم گربه، بتواند هرزه گردي هاي خوك را تحمل كند، همه چيز خوب پيش خواهد رفت! اما خوك هم بايد سرگرمي هاي بيرون از خانه را طوري ترتيب دهد كه خانم گربه متوجه آنها نشود.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال گربه

 
 
 
 

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زيرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشكل مي تواند وسوسه نابود كردن موش را ناديده بگيرد.

موش

بله شايد، چرا كه نه؟ آقاي گربه در دل خود، به امر و نهي گاو مي خندد.

گاو

مشكل است. خانم ببر درونگرا و آقاي گربه لوده و زود جوش است.

ببر

چرا كه نه؟ البته اگر هر دو عاقل و بالغ باشند!

گربه

تا زماني كه خانم اژدها از نشستن كنار آتش خسته نشود، مي توان به دوام اين رابطه اميد داشت!

اژدها

چرا كه نه؟ اين دو موجود نكته سنج فرصت كافي براي سبك و سنگين كردن يك ديگر خواهند داشت.

مار

اگر اسب خسته نشود، امكان پذير است. حتي در اين صورت نيز گربه وفادار خواهد ماند.

اسب

خوب است. گربه هوسباز و خيالبافي بز را دوست دارد. اين دو از طريق حس هنري مشتركشان به هم نزديك خواهند شد.

بز

رابطه اين دو جالب و سرگم كننده است. آنها از وجود يك ديگر لذت زيادي خواهند برد.

ميمون

تحمل خروس در خانه براي گربه مشكل است و خانم خروس هم براي خارج شدن از خانه داد و فرياد به راه مي اندازد تا زماني كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند.

خروس

تا زماني كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند؛ مشكلي پيش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فكر هدفش باشد، زندگي براي گربه عذاب آور خواهد شد.

سگ

عالي است؛ البته تا زماني كه خوك بتواند دنبال خلاف كاري و بزه كاري نرود.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال گربه با سالهاي دیگر

 
 
 
 

هيهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هيچ وجه دوستانه نيست.

موش

رابطه اجتماعي آنها خوب است.

گاو

آنها يك ديگر را خوب مي فهمند، اما گربه ببر را جدي نمي گيرد و باعث رنجش او مي شود.

ببر

بله، بله، بله. به روزهايي بينديشيد كه كنار آتش مي نشينند و غيبت مي كنند.

گربه

آه! بله، بله! چيز ديگري نمي توان گفت!

اژدها

بله، آنها مي توانند گفت و گوي هاي طولاني و هيجان آوري با يك ديگر داشته باشند.

مار

يك رابطه اجتماعي عالي و چه بسا يك دوستي واقعي.

اسب

بله، گربه هنرمند بودن بز را تحسين مي كند و هوسبازي هاي بز براي او سرگرم كننده است.

بز

دو دست خوب، دو همدست. بهتر است اين دو را با هم تنها بگذاريم.

ميمون

نه، جسارت و ناشكيبايي خروس بيش از حد است و گربه را كسل خواهد كرد.

خروس

بله، دست كم گربه از روي ترحم حرف هاي سگ را گوش خواهد داد، حتي اگر كاري از دستش ساخته نباشد.

سگ

بله، به شرط آن كه زياد با هم بيرون نروند؛ چون پرخاشگري خوك گربه را مي ترساند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال گربه با سالهاي دیگر

 
 
 
 

سر و كار پيدا كردن با گربه، به ويژه براي موش، هولناك است!

موش

بيچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد كرد؛ اما بهتر است گربه نيز مراقب باشد!

گاو

امكان پذير است. گربه مي تواند براي ببر مفيد واقع شود. اين دو كامل كننده يكديگرند؛ چرا كه ببر جسور و بي باك و گربه محتاط است.

ببر

مي شود گفت بله! مي توانند در كار وكالت، همكار شوند يا در يك دانشگاه تدريش كنند؛ حتي مي توانند مغازه عتيقه فروشي هم باز كنند!

گربه

بله، گربه پيش از تصميم گيري پندهاي خوبي مي دهد؛ اما تصميم گيري را به عهده اژدها مي گذارد.

اژدها

بله، اگر به جاي حرف زدن، به كار بپردازند، همكاري موفقيت آميزي خواهند داشت.

مار

سرگرمي خوبي است! گربه شيطان و حقه باز است؛ اما اسب مي تواند در برابر او از خود مواظبت كند. چه زندگي اجتماعي جالبي!

اسب

گربه خوش سليقه است و در انتخاب مهارت دارد. او مي تواند بز را به فعاليت وادارد و خلاق سازد. شراكت سودمندي است.

بز

تلاش بيهوده اي است. هر يك از اين دو مي داند چگونه از خود در برابر ديگري مراقبت كند؛ اما نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

ميمون

بهتر است خروس مواظب باشد؛ زيرا گربه از همكاري با او غرضي دارد كه وي از آن آگاه نيست.

خروس

گربه با هوش و واقع بين و سگ با وفا و مادي گراست. اين دو مي توانند براي يكديگر مفيد واقع شوند.

سگ

بله. گربه هوشيار و خوك بيش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاري يك ديگر پول فراواني عايدشان خواهد شد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال گربه با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

گربه با موش بازي مي كند. به هر حال؛ احتمال موفقيت او كم است.

موش

گربه به اين كودك عجيب، با تعجب و نگراني نگاه مي كند. در حقيقت گربه نمي تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداري كند.

گاو

زياد بد نيست. حس شوخ طبعي ميان اين دو - حتي اگر باعث جريحه دار شدن ببر شود - بيش از اندازه پيش مي رود.

ببر

آنها خيلي خوب با هم كنار مي آيند و هيچ مشكلي وجود ندارد.

گربه

ااگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فرياد به راه نيندازد، گربه او را تحمل مي كند.

اژدها

رابطه خوبي است. اين دو صحبت هاي زيادي براي هم دارند و دوستانه با هم مي سازند. اين رابطه دوستانه موجب خوشحالي گربه خواهد شد.

مار

گربه صلح و دوست است و به اسب آزادي عمل مي دهد.

اسب

براي بز بسيار خوب است! گربه به او كمك مي كند و با درك افكار و احساساتش، او را تحسين و تشويق مي كند.

بز

ميمون اكنون مي داند با چه كسي طرف است. فريب دادن گربه كار آساني نيست.

ميمون

گربه هيچ گاه خروس را جدي نمي گيرد و بانگ و ظاهر خروس براي او جالب نيست.

خروس

گربه ملوس، آرام و صلح دوست باعث شادي و خوشحالي فراوان سگ مي شود و اگر مادر گربه باشد، چه بهتر!

سگ

بدك نيست، اما خوك احساساتي از بي اعتنايي و خونسردي گربه عذاب مي كشد.

خوك

 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©