زن متولد فروردین

 
 
 
 

 

دوشيزه های مريخي جذاب هستند و قدرتهاي ويژه اي دارند و بيش از همتاي مردشان در بدست آوردن دل ديگران موفق هستند. اين زنان حين ورود به يك اتاق، با صراحت لهجه و صداقت جمع را مجذوب خود مي كنند. بعضي به آنها بدگمان مي شوند و برخي آنها را دوست دارند زنان مريخي را مي توان از رنگ لباس شناخت. آنها مثل ماشينهاي آتش نشاني از سر تا پا قرمز مي پوشند.


   بهتر است قبل از آنكه تصميم بگيرند بچه دار شوند، شغلي براي خود انتخاب كنند تا جنب و جوش و تحرك داشته باشد و بتوانند از اين طريق شور و شوق هميشگي خود را ابراز كنند. در غير اينصورت پس از ازدواج احساس مي كنند محدود شده ‏اند (او در همه حال خواهان آزادي است) و بحران از اينجا آغاز مي شود. او فمينيست سر سختي است و با چنگ و دندان با شوهرش مي جنگد. او زن خانه دار معمولي نيست و هيچ مردي نبايد تلاش كند از او زني خانه دار بسازد. دختر متولد اين برج بسيار مستقل است. او همانطور كه خود را به ديگران نشان مي دهد، مرد مناسبي را براي ازدواج پيدا مي كند و ازدواج او از همه حيث تمام و كمال خواهد بود.


     با اين كه فرزندانش تا زماني كه با او زندگي مي كنند، او را محدود مي كنند، ولي او مادر خوبي براي آنهاست و درست زماني كه آخرين بچه خانه را ترك كند، نهايت لذت را از زندگي خواهد برد. به كلاسهاي هنري ميرود و به فعاليتهاي هنري مي پردازد. از آنجا كه متولد اين نشانه در پي منافع خود است و به آزادي هاي زيادي مي دهد، پس دختران متولد اين برج نبايد در سنين پايين محدود شوند. او قبل از شناخت ديگري و علاقه به او، اول بايد خود را بشناسد كه شايد سالهاي سال به طول انجامد. اگر در نوجواني و اوايل جواني گرفتار و محدود شود. شايد سي سال بعد تسليم طبيعت شتابزده خود شود و زندگي زناشويي اش در معرض خطر قرار گيرد.


   اين زنان سرشار از شور و نشاط، محبت و شگفتي هستند و مي خواهند نقش مهمي را در زندگي بازي كنند. علاقه آنها به ديگران از آنجا ناشي مي شود كه قوچ هستند و رياست طلبي آنها به اين علت است كه تحت سلطه مريخ‌ ـ سياره رياست طلبي ـ به سر مي برند.


دختر متولد فروردين اگر مرد مناسبي را پيدا كند، وقت را تلف نمي كند، پا پيش مي گذارد و حتي يك قدم هم به عقب نمي رود. او مثل همتاي مردش گاهي خوش شانس است و گاه نيز معشوق رويايي اش همچون خرگوش گريز پا با وضع نااميد كننده اي فرار مي كند. متولدين اين برج هميشه باريك بين و آگاه نيست و ممكن است با گزافه گويي ( لاف و گزاف) افراد حساس را فراري دهد.


   دختر فروردين در ظاهر سرزنده و زود رنج است اما در باطن بسيار كمال گراست و در يك روز واقعاً گرم بسيار احساساتي است اين دختر اگر بفهمد شريك او گرگي در لباس بره است، قيافه غم انگيزي پيدا مي كند. او خيلي آسيب پذير است و سعي مي كند آن را پنهان كند.


   نشانه هاي آبي و خاكي به امنيت خانوادگي نيازمندند اما زن مريخي بايد از كساني كه دوستشان دارد جدا باشد تا بتواند خود را بشناسد. او بايد در اجتماع باشد تا اجتماعي شود. اگر اين دختر زماني را به خودش اختصاص ندهد از روابط بيزار و متنفر مي شود، داد و هوار و گريه مي كند و زبانه آتش خشم او بيش از توده آتشي است كه در يك قوطي كبريت مي بينيد.
   قوچ ماده تركه اي نيست اما خوش بنيه است. باور نمي كنيد؟ او را در نظر بگيريد.

 

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©