مرد متولد اردیبهشت

 
 
 
 

 

مرد متولد برج ارديبهشت مي تواند خيلي پررو باشد! در اتوبوس يا متروهاي شلوغ هيچ گاه نزديك او نايستيد چون تمايل زيادي دارد كه شما را نيشگون بگيرد! او آدم شوخ طبعي است و با پرتاب پوست موز و كيك، دلقك بازي در مي آورد. (هر چيزي كه به غذا شبيه باشد او را خوشحال مي كند)
    اعتقاد و وفاداري از خصلتهاي اين مرد ساده است و انتظار دارد كه اين ويژگيها را در هر كس كه مي شناسد، از خدمتكار گرفته تا همسرش پيدا كند و به همين دليل خيلي زود گول زنهاي با هوش را مي خورد او كسي است كه با رضايت قلبي با منشي يا خدمتكارش ازدواج مي كند. او شريكي مي خواهد كه آشپزي و خانه داري را به خوبي بداند. از آنجا كه به نظر دوستانش اهميت مي دهد اهل قمپز و خودنمايي نيست و وقتي دوستان را به خانه مي آورد خانه بايد پر از صميميت بوده و غذايي پر گوشت و شاهانه مهيا باشد.


به عكس نشانه هاي ديگر، او شريكش را فقط بر اساس زيبايي اش انتخاب نمي كند . از آنجا كه سياره او ونوس است، به دنبال كسي نيست كه هميشه خود رادر آينه نگاه مي كند از نظر او ژست شريك مهمتر از چهره اوست و خوش هيكلي را بيشتر از لاغري مي پسندد.


دوست ستاره شناسي دارم كه مي گويد قطع رابطه براي اين مرد غم و غصه اي واقعي است و اگر او آدمي منفي باشد. هر قدر ارتباط او با شريكش طولاني تر شود، حس مالكيتش هم بيشتر مي شود و فراموش مي كند كه او هم انسان است و حتي گاهي به شريك زندگي اش به چشم اثاثيه منزل و يا چيزي كه بابت تهيه آن پول پرداخته، نگاه مي كند.


    او خيلي دست و دل باز است و با اشتياق آخرين لقمه غذاي چرب و نرمش را به شما مي دهد حتي پيرهانش را هم از تن در مي آورد و به شما هديه مي كند. (كه ابريشمي و نرم است) اين افراد را حتماً در ميهماني هايتان دعوت كنيد چون كسي است كه هميشه مي خندد و گاهي آنقدر مي خندد كه ريسه مي رود و اگر در خوردن غذا و نوشيدني زياده روي كرده باشد واقعاً روده بر مي شود.


    مرد منفي متولد ارديبهشت بسيار حسود است. اگر شما به عنوان همسر او، براي كاري پيش بيني نشده بيرون برويد و يا پنج دقيقه دير كنيد. مي خواهد بداند كجا بوده ايد و يا چه مي كردي. او هميشه به دنبال امنيت مي گردد.


    متولدين ارديبهشت در بين اعضاي بدن خود، به گردن اهميت بيشنري مي دهند و اغلب گردنهاي كلفتي دارند. برخي از اين مردان تنومند و جذاب هستند، بعضي ديگر هم - كه مشخصه برج آنهاست - استخواني هستند. اما خود، يعني شانه هاي پهن و كمري صاف را حتماً دارند.


آنها عموماً موهاي مجعه و تيره، چشماني قهوه اي رنگ و با احساس و رنگ پوستي روشن دارند، عجيب است اما بيشتر آنها كاكل هايشان را روي پيشاني مي ريزند.


    مرد ارديبهشت مردي است سرشار از عشق و علاقه كه براي عاشق شدن زمان زيادي مي خواهد. اگر زن خوش شانسي هستيد، مطمئن باشيد هر سي سال يكبار عصبانيت او را خواهيد ديد.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©