زن متولد آبان
 
 
     
 

 

زن متولد برج آبان آدم سردي است. آرامش بيش از حد برخي اين از زنهاي افسونگر، شما را جادو مي كند، حتي ممكن است آزار بدهد و سرگردان كند. زمان زيادي طول مي كشد تا بفهميد او به چه چيزي شبيه است. مطمئناً، او واقعاً همان دختر سرد و خود دار نمي تواند باشد. در واقع وظيفه شماست كه بفهميد او چيست:
     بيشتر زنان متولد آبان قشنگ، وسوسه انگيز و فريبا هستند. حتي زماني كه كاملاً ساكت هستند، چشمهاي آنها با صداي بلند با شما سخن مي گويد. آنقدر جذاب هستند كه دوستان به دورشان جمع مي شوند. شما هم با انرژي جالب، مبهم و مرموز او گرفتار مي شويد.
     در واقع عشق در تمام عناصر وجودي دوشيزه متولد اين برج نفوذ كرده. او با همه موضوعات احساساتي برخورد مي كند، از طريق آويزان كردن جورابتان روي بند گرفته تا مشكلات جهان سوم ممكن است از آن دخترهايي باشد كه از نظر مردان خرفت است، اما اگر در قلبش جايي براي خود باز كنيد‌. براي هميشه آنجا جاي شماست. او در قبال كسي كه دوست دارد بسيار صادق و وفادار است. سعي كنيد بر يكي از اين دخترها غلبه كنيد تاببينيد كه زندگي چگونه به روي شما لبخند مي زند.
     پيش از آنكه به خود غره شويد، فراموش نكنيد كه اگر پاي خود را از گليم تان دراز تر كنيد، پشيمان خواهيد شد. هرگز فكر نكنيد كه مي دانيد به او خيانت كنيد، چون با نگاهي زيركانه همه چيز را مي فهمد و چنان غيظ مي كند كه مجبور مي شويد همه چيز را پنهان كنيد. اگر با او درگير شويد، هرگز شما را نمي بخشد و فراموش نمي كند، او حتي در هشتاد سالگي هم از شما دلخور است.
در آسمان فلكي او از متولدين نشانه هاي ديگر حسود، كينه توز، و انتقام جو تر است. مراقب باشيد كه او را خشمگين و غضبناك نكنيد. بعداً نگوييد كه نگفتم!
     وقتي مادر مي شود مثل ماده ببري است كه براي محافظت از بچه ها با چنگ ودندان مي جنگد. او مي تواند بسيار انحصار گر باشد و نگذارد كه بچه ها از چشمش دور شوند. مادرهاي خيلي منفي حتي نمي گذارند كه شخصيت بچه ها شكل بگيرد و اگر مراقب نباشند آشفتگي به بار خواهد آمد. از نظر دختران متولد اين برج فلسفه زندگي اين است كه اگر خداوند دري را ازروي حكمت ببندد، در ديگري را از روي رحمت باز مي كند.
     اگر دختري مثبت و متولد آبان را انتخاب كنيد، روزهاي بسيار خوشي را با هم مي گذارنيد، او چه دوست شما باشد چه شريك تان، استواري غير منتظره اي از خود نشان مي دهد. خداي من! او بي نظير است.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste