زن متولد اسفند
 
 
     
 

 

واي خداي من عجب زن رويايي! اگر سعي كنيد او را به خيال پردازي متهم كنيد، (با حالتي آرامش بخش!) به طور انتقاد آميزي شما را نگاه مي كند و مي گويد كاملاً اشتباه مي كنيد. او واقع گرا است. گاهي هم همه چيز را آن قدر واقعي مي پندارد كه شايد در حاليكه فيلم غم انگيزي مي بيند، هق هق زيرگريه بزند، منظورم را كه مي فهميد!
     بطور كلي اين نشانه به قديسين مربوط مي شود. اما فراموش نكنيد زنان متول اين برج دو دسته هستند، دسته اول زني لوند با چشم و گوش بازو شيك است، دسته دوم آفتاب پرستي رويايي است. برخي از اين زنان از چنان قدرت تظاهري برخوردارند كه تارهاي خيال پردازي كه به دور خود تنيده اند، مي توانند واقعاً باور كنند.
     او زني است كه مي تواند به محض اينكه شما (به عنوان همسر) صبح خانه را ترك كرديد وبه محل رفتيد ، مثل زمان هجده سالگي اش لباس بپوشيد و از خانه بيرون برود. او با كفشهاي پاشه بلندي كه پوشيده به زحمت قدم مي زند و اوقات خوبي را مي گذارند و قبل از شما به خانه بر مي گردد و مي گويد كه تمام روز را در خانه بوده و گردگيري مي كردها (لبته همه آنها اينطور نيستند). بعضي از آنها آنقدرعشاق و شيفته شريك هستند كه به هيچ وجه نمي توانند بارگناه خيانت كاري را تحمل كنند.
     زن متولد اين برج واقعاً رويايي است. وي شيفته خانواده و دوستان است. او از جريحه دار كردن احساسات ديگران متنفر است و مثل متولد برج مهر به جاي رويارويي با مسايل ، خود را درگير آنها نكرده و اغلب با آنها مواجه نمي شود. از آنجا كه توانايي همدلي با ديگران را دارد، مادر خوبي نيز هست و از وظايف خود شانه خالي نمي كند. او بچه ها را غرق محبت مي كند. او سعي دارد از بچه ها خيلي مراقبت كند تاجايي كه آنها در مي يابند گاهي حس استقلال خود را از دست مي دهند و تازه وقتي با دنياي واقعي روبروي شوند مي بينند كه با دنيايي كه ما در ترسيم كرده، خيلي تفوت دارد. براي او خيلي سخت است كه بچه ها را تنبيه كند و وقتي با بچه ها درشتي مي كند و سر آنها داد مي كشد خودش بيش از آنها ناراحت مي شود. زني رامي ناسم كه متولد همين برج است. او يكبار آنقدر از دست بچه هايش عصباني شده بود كه به آنها گفته بود كه ميرود و آنها را تنها مي گذارد. بعد در را محكم به هم كوبيده و در كابينت قايم شده بود! ولي پنج دقيقه بعد بيرون آمده بود.ا و را براي روي آوردن به مشروبات الكلي مستعد مي دانند.
     يكي ديگر از دوره بحراني كه مادر متولد برج اسفند مي گذراند وقتي است كه بچه هاي بي تجربه او خانه را ترك مي كنند و او هم به سراغ خيالبافي مي رود و تصور مي كند كه آنها نوزاد هستند. اين خطر هميشه وجود دارد كه در سكوت در آبهاي خيال پردازي شناور شود. چوب و قلاب ماهي گيري بخريد و او را بيرون بكشي.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste