طالع بینی مصری

 
     
 

جدی

Dec 22 . Jan 19

 « دی »

میزان

Sep 23 . oct 22

 « مهر »

 سرطان
Jun 22 . Jul 22
 « تیر »
 حمل
Mar 21 . Apr 20
 « فروردین »
دلو
Jan 20 . Feb 18
 « بهمن »
عقرب
Oct 23 . Nov 21
 « آبان »
اسد
Jul 23 . Aug 23
 « مرداد »
 ثور

Apr 21 . May 20

 « اردیبهشت »
حوت
Feb 19 . Mar 20
 « اسفند »
قوس
Nov 22 . Dec 21
 « آذز »
سنبله

Aug 24 . Sep 22

 « شهریور »
 جوزا

May 21 . Jun 21

 « خرداد »
 
 
     
 

صفتحه اصلی

 

 


 

ایرالینک مسئول محتوای سايت های ديگر نيست| ثبت سایت | تماس با ما 

Iralink © 20014