طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین خرداد
 
 
 

 

 
 

 

متولدين اين ماه، به خصوص متولدين دهه اول اين ماه، عموماً افرادي سخت كوش، با اراده، داراي پشتكار، در امور اقتصادي و خانوادگي كم و بيش موفق، اغلب دمدمي مزاج، بيثبات در تصميمگيري مي باشند. از لحاظ فيزيكي افرادي سالم، داراي استخوانبندي محكم، چهرهاي خوب، داراي چشماني روشن و پوستي نسبتاً تيره هستند .

 

متولدين اين دهه اغلب ميانه رو ، در افكار و ايدههاي شخصي خود متعصب، خوش شانس، خوش برخورد، در زندگي زناشويي موفق، تا حدي منزوي، با عمري متوسط و عاقبت به خير، خواهند بود. ازدواج يا شراكت اين افراد با متولدين فروردين ماه توصيه مي شود .

 

اين افراد از لحاظ اقتصادي فعال، داراي مشاغل متحرك، سير و سفر از لحاظ زندگي و مسكن غير ثابت و اغلب مهاجر مي باشند. اينان افرادي تندخو، تندرو، سختگير، علاقمند به طبيعت وزيبايي، احساساتي و متغير، و اغلب در رشته هاي مختلف هنري فعاليت دارند. اينان اغلب افرادي ولخرج، از نظر خانوادگي عاطفي و احساساتي بوده و بعضاً طالب تعدد زوج مي باشند .

 

متولدين دهه دوم اين ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت ديده مي شود. صنعت دامداري مواد غذايي موافق طبع آنها بوده و اينان اغلب طالب زندگي در طبيعت و روستاها هستند. اين افراد از لحاظ خانوادگي مسئوليت پذير بوده به اداب و رسوم پايبند مي باشند. اينان افرادي شهرت طلب و شهوت پرست بوده در اجراي نيات و خواسته هاي خود، كم و بيش موفق مي باشند .

 

اين افراد به علت شنترايي و كهنه پرستي، گاه با شكست مواجه مي شوند. زيرا با هر پديده نويي مخالف مي باشند. با اين وجود اغلب اين افراد عاقبت به خير بوده و در زندگي با شانس و موقعيت ها خوبي مواجه مي شوند. اينان عموماً افرادي عاطفي و خانواده دوست و رفيق باز بوده به طبيعت، كوه و دشت، سبزيهاي خوراكي، و رنگ سبز علاقمند مي باشند. اين افراد بيشتر به شغل هاي پر دردسر روي مي آورند. آنان از لحاظ جسمي و روحي و همين طور موقعيت اجتماعي و اقتصادي، وضعي متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعيت هاي خوي به دست مي آورند. آنها در برخورد با افراد ميانه رو تا حدي جدي مي باشند و از مديريت نسبتاً خوبي در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و ميز فاميل، تأثير عميقي بر روحيه آنان مي گذارد .

 

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي خوشرو، حراف، داراي طبعي بلند، بزرگ منش، عصبي مزاج، تندخو، افراطي، علاقمند به كشاورزي و دامداري و صنعت وابسته به امور عمراني و ساختماني، معماري، مهندسي، جاده سازي و سدسازي، پيمانكار و شاغل در امور بازرگاني، ديپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و كارآمد مي باشند .

 

اين افراد عموماً در زندگي خانوادگي و زناشويي موفق، داراي همسر و فرزنداني خوب ، از نظر مالي و اقتصادي اغلب داراي شرايطي متوسط، در رفع مشكلات توانا، در رسيدن به خواسته ها با تلاش فردي موفق، عموماً داراي مشاغل آزاد و سيار، بعضاً گرفتار يك بيماري مزمن و پايا، علاقمند به سفرهاي اقتصادي و سياحتي، باهوش، زرنگ و زيرك، مردمدار، در معاشرت با افراد، دمدمي مزاج، در عين حال افرادي صميمي و صادق و رك گو هستند .

 

زنان متولد اين ماه اغلب عصبي و تندخو، گاه منطقي و گاهي عاطفي و احساساتي، گاه اجتماعي و گاه نجوش و منزوي، زماني عاشق طبيعت و زيبايي و زماني ديگر بي توجه به آن، بعضاً در زندگي زناشويي و خانوادگي ناموفق، داراي افكار و آرزوهاي دست نيافتني، در عين حال اغلب در اداره زندگي خود موفق مي باشند.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste