طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین بهمن
 
 
     
 


متولدين دهه اول اين ماه، عموماً تندرو، ستيزه‎ گر و بعضاً عكس‎ العملي ناشناخته دارند. جايي كه مي‎ بايستي عصباني شوند، ساكت مي ‎مانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غير عادي نشان دهند. اين افراد در تربيت فرزندان كوشا، از نظر خودي بداخلاق، ولي از نظر ديگران خوش اخلاق جلوه مي ‎كنند. اينان سخاوتمند، با گذشت، مذهبي، پاي‎بند به احكام و مباني اخلاقي خانواده، عموماً داراي ثبات شغلي و شخصيتي، بعضاً داراي مصونيبت ذاتي نسبت به بيماري ها، داراي طول عمر، در مقابله با خطرات نوعي انرژي و قدرت در خود احساس مي ‎كنند، اما با اين حال تحمل آنها در مواجه با مشكلات و در مواقع بحراني محدود مي ‎باشد. اين افراد گاه دچار افسردگي و اضطراب مي ‎شوند، در شرايط مناسب و هدايت درست، فضايل انساني عالي در آنها تثويت و شكوفا مي ‎شود. اين افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند، اينان سرپرستان خوبي براي همسر و فرزندان خود مي‎ باشند، اغلب علاقمند به طبيعت و سير و سفر هستند، اينان طرفدار ثبات شغلي، علاقمند به زندگي جمعي و پذيرش مسئوليت‎ هاي سنگين مي‎ باشند.

اين افراد عموماً از نوعي تعصب قومي و فاميلي برخوردار مي‎ باشند. چنانچه شكست بزرگي بر آنها تحميل شود، بدترين جنبه شخصيتي آنان ظاهر مي‎ شود، متولدين اين دهه عموماً كنجكاو، تيزبين، تا حدي سهل انگار، اهل سرفه جويي و پس ‎انداز، آماده انجام هر كار، بعضاً چند شغلي، عموماً داراي روحيه ‎اي شاد و امیدوار، افرادي مردم‎ دار، كمتر دهن‎ بين و تلقين ‎پذير، گاه تك رو و يك دنده، اغلب افرائي قابل اعتماد و امانت دار، بعضاً طرفدار دروغ مصلحت ‎آميز، در عين اجتماعي بودن، گاه طالب تنهايي و انزوا طلب، عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق.

مشاغل موافق متولدين اين دهه عموماً مديريت در امور شغلي و اداري، صنعت كشاورزي و دامداري، وكالت، مشاور امور مالي، نمايندگي، واسطه‎ گری و غيره مي‎ باشد.

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً زود رنج، احساساتي، در امور خانوادگي خوش اخلاق و داراي مديريت خوب، گاه دمدمي مزاج و لجباز، عموماً كم حرف، اغلب بد گمان، در قضاوت عجول، افرادي وطن ‎پرست و در مواقع جنگ، كارساز، بعضاً ظاهربين و تلقين‎ پذير، نفع طلب، باهوش و زيرك، در خانواده داراي رفتاري شغلي و اقتصادي فعال، در اغلب امور محتاط، در كار خريد و فروش موفق، در امور اجتماعي فعال، اما غير ثابت، واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطي، ذاتاً افرادي خوددار و تودار، از لحاظ عاطفي متغير، بعضاً داراي افكار و ايده ‎هاي خوب، اما در اجراي آنها كمتر موفق.

مشاغل موافق براي اين افراد، نظامي، پليسي، تجارت خارجي، امور سياسي، امور مالي و دفتر، حسابداري و حسابرسي و ... مي ‎باشد.

متولدين دهه سوم اين ماه از نظر روحي و جسمي مقاوم، داراي خصلت‏ هاي وراثتي، در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار، عموماً گوشه‎ گير، مختاط و گريزان از نوآوري، مصلحت انديش، در امور خانوادگي با حس مسئوليت و داراي رفتار منطقي، فردي عاطفي و متعصب، اهل معاشرت و دوستي، اما بيشتر در چهارچوب خانوادگي و فاميلي، پرتلاش و پرانرژي اما زود خسته مي‎ شوند، زود منفعل و زود آرام مي‎شوند، به دليل داشتن طالع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎ هاي خود مي ‎رسند، اغلب در امور ماي و اقتصادي، استعداد خوبي از خود نشان مي‏دهند، داراي افكار و انديشه‎ هاي خوبي هستند، اما بيشتر در چهارچوب تئوري مي‎ مانند و كمتر به آنها عمل مي‎ كنند، اين افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعاليت و اميدوار به آينده مي‎ باشند، در امور خانوادگي نيز صبر و حوصله خوبي از خود نشان مي‏ دهند، قدرت همسويي و تطبيق با هر شرايط را دارند، اغلب در جايي كه منافع آنان ايجاب كند، افكار و عقيده خود را تغيير مي ‏دهند، عموماً به پوشش ظاهري، خوراك و پاكيزگي محل زندگي خود اهميت مي‎ دهند، در جمع خانواده افرادي صميمي و با محبت هستند، معمولاً در مسائل خانوادگي اهل شور و مشورت هستند، عموماً طالب ثبات شغلي بوده ولي گاه تغيير شغل مي‎ دهند، اين افراد عموماً پايبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادي موقعيتي متوسط دارند، اينان به مهماني و تفريح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بين هستند، عموماً نوعي حس خودبيني و شهوت پرستي در آنها ديده مي‎ شود، اغلب اهل معاشرت با هر قشري هستند، بعضاً ظاهري جذاب دارند، اينان اهل دروغ مصلحت‎ آميز بوده و مشاور خوبي براي دوستان و نزديكان مي‎ باشند، اين افراد به طبيعت و زيباي ‎هاي آن علاقمند بوده اهل سير و سفر هستند، از صفات خوب آنان شوخ طبعي و بذله ‎گويي است، اين افراد عموماً مهربان، بخشنده، داراي قوه تشخيص خوب، خود متكي، واقع بين، بعضاً داراي رفتاري ايماني و عرفتي، طرفدار محرومين و مظلومين هستند.

مشاغل مناسب براي اينان: امور سياسي، روحاني، مربي‎ گري، امور مالي و اقتصاد، امور نظامي و اطلاعاتي، كارمند دفتري، امورات مذهبي، كار در مراكز خيريه و ... مي‎ باشد.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste