طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین آبان
 
 
     
 


متولدين اين ماه اغلب افرادي با ادب و انديشه، هنرمند و هنرشناس، سخاوتمند، مردم دوست، سخن سنج و خوش برخورد، خوش گذران، داراي روحيه مثبت، اهل معاشرت، خوش بين، داراي انديشه‎اي باز، از نظر شغلي استعداد پست وزيري، مديريت، رياست، رهبري، سياست و ... را دارند. از لحاظ زندگي مشترك و خانوادگي، افردي واقع بين، مثبت انديش و در ايجاد و برقراري آرامش در خانواده و تربيت فرزندان موفق، از لحاظ اقتصادي نيز كم و بيش وفق و داراي موقعيت مالي خوب. در امور اجتماعي افرادي مثبت و خيرخواه، در امور سياسي موفق، عموماً طالب مشاغلي هسند كه در ارتباط با رفاه عمومي و آسايش ديگران باشد.

متولدين دهه اول اين ماه از لحاظ فيزيكي داراي اندام قوي با استخوان هاي درشت، از لحاظ رواني اغلب متزلزل و مضطرب، ستيزه‎جو، نكته سنج، متفكر، در امور خانوادگي سخت‎گير، داراي خصوصيات ارثي، حراف، در قضاوت منصف، ار لحاظ روحيه متعادل، طالب زندگي جمعي و خانوادگي، درامور اقتصادي علاقمند به كار جمعي، عموماً داراي شغل متنوع، افرادي خون گرم، خوش بين، گاه تندخو. عصبي مزاج، افرادي پرانرژي و فعال، كنجكاو و پرسشگر، از نظر مالي و اقتصاد متوسط، در زندگي و فعال، كنجكار و پرسشگر، از نظر مالي و اقتصادي متوسط، در زندگي خانوادگي عموماً موفق، افرادي قابل احترام، اما نه چندان قابل اعتماد، از لحاظ شغلي در گروه مشاوران، مديران، سياستمداران، محققين، اساتيد دانشگاه، خبرنگاران، روزنامه‎نگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسين، متخصصين علمي، مجسمه سازان، صاحبان هنرهاي دستي و ... قرار مي‎ گيرند.

متولدين دهه دوم اين ماه افرادي متعادل، عموماً داراي فضايلي نيك، افرادي خوش شانس، خوش برخورد، اهل معاشرت، در امور شغلي و اقتصادي موفق، از نظر خانوادگي داراي همسري خوب با مشكلات محدود، در رفع مشكلات توانا، تا حدي داراي خصوصيات ارثي، خانواده دوست و علاقمند به زندگي جمعي، عموماً دنباله ‎رو مشاغل سنتي و خانوادگي، افراي مصلحت‎گرا، اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور خانوادگي، در دوستي وفادار، در شراكت قابل اعتماد، افرادي فعال، مديري خوب در وضعيت بحراني، حراف، گاه متعصب و جنگ طلب، طالب مشاغل پر دردسر، عدم ثبات شغلي، داراي رفاه نسبي، خوش فكر و خوش بين، عموماً طالب سرنوشت، در ازدواج خوش شانس و داراي مشكلات كم خانوادگي، در امور خانواده محتاط و ملاحظه كار، عموماً در هر شرايطي احساس خوشبختي مي ‎كند. در شرايط عادي افرادي صبور، ولي در مواقع بحراني اغلب تصميمات عجولانه مي‎ گيرند.

مشاغل مناسب براي اين افراد، فعاليت سياسي، مشاوره‎اي محقق و ارزياب، فعاليت در صنعت كشاورزي و دامداري، امور تربيتي و ...

متولدين دهه سوم اين ماه افرادي نسبتاً سالم و متعادل، عموماً پرخور و پر اشتها، احساساتي و پرهيجان، از لحاظ فيزيكي اغلب چاق و قوي، علاقمند به مهماني و سورچراني، اهل معاشرت با افراد خوش گذران، در دوستي پايدار، اغلب بي مسئوليت، عموماً ‌تابع هوای نفس، از بحث و جدل گريزان، عموماً جزو طبقه متوسط، خوش برخورد، بذله‎ گو، عموماً داراي صفات و گاه مشاغل موروثي، ميانه ‎رو و محافظه كار، عموماً داراي چند شغل و چند تخصص، گرايش به تمايلات جنسي و جسماني، پرهيز در برخورد با مشكلات، اما توانا در حل آنها، حراف اما منطقي، عموماً در انتخاب همسر و حتي خريد اشياء و لوازم، سخت‎گير و بد سليقه، طرفدار ثبات شغلي و ثبات زندگي، از لحاظ مالي داراي رفاه نسبي، در امور خانوادگي دورانديش و مصحلت بين، اينان اگر از توجه و دقت خود بهره بگيرند، در اغلب مور موفق خواهند بود.

اين افراد اغلب شاغل در امور ساختمان سازي، صنايع دستي و كارهاي دستي، مشاغل سياسي، در گروه كارگزاران، قاضيان، مصلحين جامعه و ... مي ‎باشند.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste